Information

Nedenstående er en vejledning samt data for Feedback Academys Internet shop.

* Ordrer

* Betaling

* Din konto

* Forsendelse

* Returnering

* Handelsbetingelser

* Personoplysninger

* Fortrolighed

* Copyright

* Firma detaljer

Ordrer

Ny kunde

Ved køb på firmakonto registrerer du dig efter du har valgt varer og du vil efterfølgende få tilsendt login.

Ved kontantkøb med kreditkort registrerer du dig efter du har valgt varer.

Log ind

Hvis du har et log-in, skal det indtastes inden afgivelse af ordre. Hvis du ikke allerede er kunde se nærmere i afsnittet ”Ny kunde”. Du logger ind ved hjælp af brugernavn og password. Det er muligt at gennemse varekataloget uden at være logget ind.

Afgivelse af ordrer

Når de ønskede varer er fundet, placeres de i “Kurv”. Se nærmere i næste afsnit “Tilføj varer til indkøbskurv”. Udfyld dernæst yderligere information til bestillingen.

Når Feedback Academy har modtaget ordren er denne bindende for kunden.

Tilføj varer til indkøbskurv

Varer føjes til indkøbskurven ved at gennemse varekataloget for de ønskede varer eller benytte søge feltet. Klik “Tilføj til kurv” når den ønskede vare er fundet eller klik ”Enter”. Gentag samme procedure for alle de ønskede varer. Det er muligt at se de bestilte varer i indkøbskurven, efter at der er klikket på “Tillføj til kurv”.

Indtast modtager adresse

Det er muligt at indtaste en modtageradresse, ved afgivelse af nye ordrer. Denne information sikrer, at ordren bliver leveret til den ønskede adresse.

Forsendelse

Forsendelse af ordrer varetages af GLS. Derudover kan ordre afhentes på vores adresse i Fredericia efter forudgående aftale.

Betalingsform

Der er mulighed for at betale via direkte bankoverførsel til Spar Nord Lillebælt reg. 9196 konto 4584057268. Derudover kan der betales via EAN.

Godkendelse af ordren

Der er mulighed for at gennemse og rette i ordren. Der vil blive sendt en e-mail med bekræftelse af ordren.

Søg efter ordre

Det er muligt at se ordren igen efter godkendelse. Login og gå til menuen “Min konto” og dernæst til linket “Seneste ordre”.

Ordreafgivelse

Udover bestilling af varer fra denne Onlineshop, kan bestilling af varer også foretages via vores telefon 60 56 57 58 eller mail: jf@feedbackacademy.dk.

Når Feedback Academy har modtaget ordren er denne bindende for kunden.

Betaling

Priser og betalingsbetingelser

Feedback Academys priser fremgår af Onlineshoppen. Priserne er alene vejledende og kan ændres af Feedback Academy uden forudgående varsel. Allerede indgåede aftaler om køb af varer, berøres ikke heraf. Feedback Academy fremsender faktura for købte varer i umiddelbar tilslutning til varens levering. Med mindre andet er aftalt, er Feedback Academys fakturaer, bortset fra kontantkøb forfaldne til betaling 14 dage efter fakturadato.

Ved for sen betaling opkræves renter i henhold til renteloven.

Din Konto

Find ordrer

Det er muligt at se allerede godkendte ordrer i Feedback Academys Onlineshop.

Er din ordre ikke leveret til tiden, har vi mulighed for at efterlyse den hos fragtfirmaet. Ligesom du selv kan følge din ordre via det leverede pakkenummer. Hvis du vil have efterlyst en ordre kontakt os venligst herom på jf@feedbackacademy.dk eller kontakt os på telefon 60 56 57 58.

Personlige oplysninger

Vi behandler alle oplysninger, vi får med fortrolighed. Vi videresælger aldrig oplysninger, som vi er blevet bekendt med.

Glemt adgangskode

Har du glemt dit password kan du få tilsendt et nyt til den e-mailadresse du har opgivet i forbindelse med oprettelse af dine kontooplysninger.

Forsendelse

Levering

Alle ordrer bliver leveret af fragtfirmaet GLS og afgår som pakkepost. Feedback Academy foretager levering på det aftalte leveringstidspunkt. Vi har normalt 2 dages levering, hvis ordren er afgivet inden kl. 18.00. Levering er foretaget, når varen er overgivet til fragtfirmaet, eller når varen er overgivet til kunden på Feedback Academys adresse. Hvis det aftalte leveringstidspunkt overskrides med mere end 8 arbejdsdage uden at dette skyldes kundens forhold eller force majeure jf. afsnit “Force majeure”, er kunden berettiget til at ophæve købsaftalen jf. afsnit “Ophævelse”. Uanset om kunden vælger at ophæve eller fastholde aftalen og evt. kræve erstatning i anledning af forsinkelsen, kan Feedback Academys erstatningsansvar ikke overstige, hvad der følger af afsnit “Ansvarsbegrænsning”.

Del leverance

Hvis ikke alle varer i en ordre er på lager vil vi fremsende de tilgængelige varer, og resten eftersendes lige så snart Feedback Academy igen har varerne på lager. Hvis delleverancen ikke ønskes, skal der gøres opmærksom på dette i kommentar feltet på ordren.

Returnering

Returnerings politik

Kunden kan alene returnere varer til Feedback Academy, efter forudgående aftale og hvis kunden senest 7 arbejdsdage fra leveringstidspunket for egen regning og risiko returnerer varen ubrugt, ubeskadiget og i original og ubeskadiget emballage til Feedback Academy. Når kunden returnerer varen i overensstemmelse med ovenstående, udsteder Feedback Academy en kreditnota vedrørende den/de returnerede varer.

Klager

Eventuelle klager vil blive behandlet så hurtigt som muligt. Hvis vi modtager en klage over varer, vil vi afgøre om varen kan repareres, ombyttes med en ny vare eller om kunden vil blive tilbudt en reduktion i prisen. Hvis der er fejl ved vores produkter, betaler vi for fragten ved returnering.

Pakning og forsendelse

Det er kundens ansvar, at alle varer bliver pakket forsvarligt før returnering.

Handelsbetingelser

Ydelser

Feedback Academys ydelser på Onlineshoppen består af Dialogkort og andre typer af læringsspil.

Handelsbetingelser for køb af varer hos Feedback Academy

Nærværende handelsbetingelser fastsætter de nærmere vilkår for Feedback Academys salg og levering af varer til en ikke-forbruger/forretningsdrivende. Feedback Academys handelsbetingelser gælder for varer leveret af Feedback Academy, med mindre kunden og Feedback Academy har indgået anden skriftlig aftale, der udtrykkeligt fraviger disse.

Handelsbetingelserne kan af Feedback Academy revideres og/eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede aftaler om køb af varer berøres dog ikke heraf.

Force majeure

Hvis leveringen forsinkes eller forhindres i mere end 60 arbejdsdage som følge af force majeure, er begge parter berettigede til at ophæve købsaftalen, og kunden kan ikke rejse et erstatningskrav mod Feedback Academy som følger heraf.

Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til, strejker eller andre arbejdsretslige konflikter, brand, krig, beslaglæggelse, valutarestiktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved, eller forsinkelser af, leverancer fra vanlige underleverandører. Dersom der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest og inden for 8 arbejdsdage meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt. Dette er en betingelse for, at den ramte part kan ophæve købsaftalen.

Ejendomsforbehold

Varen forbliver Feedback Academys ejendom, indtil samtlige fakturaer samt eventuelle renter er betalt til Feedback Academy.

Fejl og mangler

Kunden skal straks ved varens modtagelse foretage en omhyggelig undersøgelse af denne med henblik på konstatering af evt. mangler.

Kunden skal senest 8 arbejdsdage efter eventuel mangel er opdaget eller burde være opdaget, skriftligt give Feedback Academy meddelelse herom samt oplyse, hvori manglen består. Feedback Academy er alene ansvarlig for mangler, som kunden har reklameret over inden 6 måneder fra levering af varen.

Såfremt varen er behæftet med mangler, og såfremt kunden reklamerer berettiget og rettidigt herom til Feedback Academy, ombytter Feedback Academy varen. Såfremt varen er fremstillet af en anden end Feedback Academy, har kunden kun misligholdelsesbeføjelser over for Feedback Academy, hvis Feedback Academy har tilsvarende beføjelser over for producenten efter producentens eventuelle bestemmelser om mangler.

Såfremt manglen er væsentlig, kan kunden ophæve købsaftalen jf. afsnit “Ophævelse” og er berettiget til erstatning med de begrænsninger, som fremgår af nærværende handelsbetingelser. Kunden kan ikke rejse andre krav mod Feedback Academy i anledning af mangler.

Har kunden reklameret over en mangel, og viser det sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som kan tilskrives Feedback Academy, skal kunden erstatte de udgifter, Feedback Academy måtte have haft i sådan sammenhæng, herunder undersøgelses- og fragtomkostninger. Ombytning af varer medfører ikke, at der løber en ny reklamationsperiode på 6 måneder.

Ophævelse

Såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse af købsaftalen, herunder nærværende handelsbetingelser, er den ikke-misligholdende part berettiget til med et rimeligt varsel at ophæve aftalen, dersom den misligholdende part ikke inden varslets udløb afhjælper misligholdelsen. Et sådan rimeligt varsel kan ikke være kortere end 8 arbejdsdage.

Levering eller betaling inden for varslet betragtes, som afhjælpning af misligholdelsen.

Ansvarsbegrænsning

Feedback Academys erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til betalingen for den/de varer, der begrunder erstatningsansvaret. Feedback Academy er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses reetablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill samt andet indirekte tab mv.

Ophavsret

Varer der er beskyttet af lov om ophavsret kan hverken gøres til genstand for videresalg, videreudlån, offentlig visning, redigering og hel eller delvis kopiering eller mangfoldiggørelse.

Personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Feedback Academy er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Feedback Academy er, jf. persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunden og andre besøgende på Feedback Academys Onlineshop. Yderligere henvises til afsnit “Betaling” og “Din Konto”.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Feedback Academy, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelig for tredjemand, bortset fra i det omfang det er nødvendigt for at opfylde parternes aftale, herunder vedvideregivelse af oplysninger til bank, fragtmand m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis.

På Onlineshoppen anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbskurven og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på kundens PC.

På Onlineshoppen anvendes endvidere cookies til log-statistik. Log-statistik er et system der opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende Onlineshoppen har haft, fra hvilken hjemmeside den besøgende kommer, hvor de kommer fra (online annonce kampagner, banner annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke sider der åbnes på Onlineshoppen, samt fra hvilke sider/undersider Onlineshoppen forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere Onlineshoppen og dets funktionaliteter, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annonce kampagner mv.).

Ved køb på Onlineshoppen udbeder Feedback Academy sig kundens navn, adresse, telefonnummer, CVR-nr., e-mail adresse, samt evt. betalingskort nummer, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til betaling af ordren. Informationerne, bortset fra betalingskort oplysninger, transmitteres og lagres i ukrypteret form. Selve “kontrakten” (købeaftalen) lagres hos Feedback Academy på en måde, så kunden senere kan logge sig ind og se/ændre status. Desuden registreres kunden IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes.

Indsigt- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger.

Kunden kan kontakte Feedback Academy, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandlet om kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager Feedback Academy sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købsaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

Markedsføring

Oplysninger om kundens – navn, adresse, e-mail m.v. – benyttes kun af Feedback Academy til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

Opbevaring og sletning af oplysninger

Oplysninger vedrørende kundens bestilling samt eventuelle andre købsoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes.

Lovvalg og tvister

Enhver tvist mellem Feedback Academy og kunden er undergivet dansk ret.

Parterne skal søge at løse eventuelle tvister ved forhandling. Løses tvisten ikke senest 14 dage efter en begæring om forhandling er skriftligt fremsat, kan tvisten indbringes for de almindelige danske domstole med Kolding Byret som værneting i 1. instans.

Fortrolighed

Vores garanti

Vi fremsender ikke e-mails med tilbud om produkter, som kunderne ikke har vist interesse for og tilmeldt sig via et nyhedsbrev eller lignende. Alle oplysninger vi får om vores kunder vil blive behandlet fortroligt. Feedback Academy kan altid kontaktes via alm. post, e-mail eller telefon. Vi vender altid tilbage så hurtigt som det er muligt. Kontaktinformationer står nederst på denne side.

Copyright

Feedback Academy

Alle rettigheder for Feedback Academys Onlineshop, tilhører Feedback Academy. Alle produkter som er nævnt i Onlineshoppen, er nævnt med vores producenters tilladelse. Kopiering eller reproduktion af Onlineshoppen eller dele heraf er forbudt og beskyttet af international lov og copyrights.

Firma detaljer

Feedback Academy

Vejrmosegårds Allé 28

7000 Fredericia

Telefon 60 56 57 58

www.feedbackacademy.dk

e-mail: jf@feedbackacademy.dk

CVR-nr.: 36477555

Åbningstider på telefon man-fre kl. 8.00 til kl. 16.00

BACK